Menu
Krepšelis

Taisyklės ir sąlygos

1.    Bendrosios nuostatos

    Prekinis ženklas DetaDalys yra internetinė parduotuvė. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.detadalys.lt internetinėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB Giberta (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2.    Sutarties sudarymo momentas

    Pirkimo ir pardavimo sutartis yra neatskiriama šių Taisyklių dalis. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Pirkėjui pateikus užsakymą, jis informuojamas elektroniniu laišku, patvirtinančiu užsakymo gavimą

3.    Pirkėjo teisės

    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

    Pirkėjas turi teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos tik žemiau nurodytu atveju.

    Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju ir grąžinti prekes besivadovaudamas Civilinio kodekso 6.228 10 ir 6.228 11 straipsniuose nustatyta tvarka bei šiomis taisyklėmis. 

4.    Pirkėjo įsipareigojimai

    Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis vienu iš Pardavėjo nurodytų mokėjimo būdų pateiktų https://www.detadalys.lt/ prekių užsakymo formoje.

    Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

    Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo internetinėje parduotuvėje įvestų duomenų tretiesiems asmenims.

    Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir veikti nepažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų reikalavimų.

5.    Pardavėjo teisės

    Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius ir patirtus Pirkėjo nuostolius.

    Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

    Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

6.    Pardavėjo pareigos

    Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

    Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

    Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7.    Prekių pristatymas

    Prekes Pirkėjo sąskaita pristato siuntų pristatymo įmonė DPD Lietuva arba DPD grupės įmonė, jei Pristatymas vykdomas  už Lietuvos ribų. Pristatymo sąlygos yra neatskiriama šių taisyklių dalis.

    Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių charakteristikų ir kainos, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.

    Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per
Pristatymo sąlygose nurodytą terminą nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. 

    Pirkėjui išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, tokiu atveju Pirkėjas gali atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir susigrąžinti sumokėtus pinigus už prekes.

    Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių neriją. Prekės taip pat pristatomos į šalis esančias už Lietuvos Respublikos ribų. Norėdami sužinoti, ar prekes pristatome į Jūsų šalį, pasirinkite pristatymo adresą,

    Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu Pirkėjo nurodytu registracijos formoje bei, esant būtinybei, koreguojamas atskiru neformaliu Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio susitarimu elektroninio ir mobiliojo ryšio priemonėmis Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

    Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su DPD Lietuva įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį ir asortimentą.

    Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti DPD Lietuva įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.

    Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju siuntų pristatymo įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

    Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

    Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

    Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

    Kai prekės kaina viršija 1000 EUR, prekė perduodama, prekės perdavimo metu prekės perdavimo vietoje priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ar jo atstovus sutarčių vykdymo (internetinės prekybos) tikslu. Jei prekes priims ne Pirkėjas ir prekės kaina viršija 1000 EUR, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.    Kainos ir apmokėjimai

  Visos prekės, esančios internetinėje parduotuvėje yra nurodytos eurais, jei, atskirais atvejais, nenurodyta kitaip. 

Pristatymo išlaidos nėra įskaičiuotos į prekės kainą. Galimos pristatymo išlaidos nurodomos Vartotojui Atsiskaitymo puslapyje, pasirinkus pristatymo šalį, regioną ir pašto kodą. Apmokėjimo būdai pateikiami Užsakymo puslapyje, pasirinkus atsiskaitymo šalį, regioną ir pašto kodą.


9.    Garantijos ir atsisakymai

    Jei Pirkėjas  atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, gavus grąžinamą prekę, pinigai pirkėjui pervedami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.  Jei grąžinama prekė atitinka visus grąžinimo kriterijus, pirkėjui pervedami jo už prekes sumokėti pinigai įskaitant pristatymo išlaidas.

    Pardavėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

    Netinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas

    Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir (ar) pagal suteiktos komercinės (sutartinės) kokybės garantijos sąlygas.

    Pirkėjas, grąžindamas prekes laikosi šių sąlygų:

  • pageidautina, tačiau neprivaloma, kad grąžinama prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (sąskaita faktūra).

    Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju, jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju pakartotinis pristatymas yra nemokamas. Dėl pakartotinio prekių pristatymo ar atsiėmimo Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria elektroniniu paštu arba telefonu.

    Prekių grąžinimas dėl sutarties atsisakymo

    Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.228 11 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.228 10 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

    Pirkėjas, grąžindamas prekes laikosi šių salygų:

  • grąžinama prekė nebuvo naudojama;
  • grąžinama prekė nebuvo sugadinta;
  • grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, išskyrus pakuotės išvaizdos pakitimus, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę;
  • grąžinama prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;
  • grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę). Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.

    Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pareiškimą, privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo Pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

    Pareiga įrodyti, kad laikėsi teisės aktų reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

Norėdamas grąžinti prekę (-es),  Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui el. paštu: shop@detadalys.lt. Pardavėjas atsiųs prekių grąžinimo dokumentą, kurį Pirkėjas privalo užpildyti ir pateikti Pardavėjui kartu su grąžinamomis Prekėmis.

    Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose.

     Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalimi, vartotojas (Pirkėjas) dėl netinkamos kokybės prekės turi teisę kreiptis į pardavėją per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos.

10.    Atsakomybė

 

    Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

    Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

    Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei „www.detadalys.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

    Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

    Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

11.    Informacijos siuntimas

    Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės „Kontaktų“ skyriuje nurodytoje formoje.

12.    Nuolaidos

    Nuolaidos kodai nėra keičiami į pinigus ar sumuojami.

13.    Baigiamosios nuostatos

    Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu. 

    Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Pirkėjas turi teisę visus ginčus spręsti ir pretenzijas adresuoti pardavėjui el. paštu info@detadalys.lt. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjai prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 6751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr. 

 

Internetinė parduotuvė detadalys.lt naudoja slapukus sutartinių įsipareigojimų ir rinkodaros tikslais